Trigger loại INSTEAD OF

  1. Tạo view có tên vw_VatTu bao gồm các thông tin sau: mã vật tư, tên vật tư, đơn vị tính, phần trăm
  2. Tạo view có tên vw_CTDONDH bao gồm các thông tin sau: số đặt hàng, mã vật tư, tên vật tư, số lượng đặt
  3. Tạo view có tên vw_PNHAP bao gồm các thông tin sau: số phiếu nhập, ngày nhập, số đặt hàng

Xây dựng trigger khi thêm mới dữ liệu vào view vw_VatTu với tên tg_vw_VatTu_Them. Trong đó cần kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ

Mã vật tư không được trùng
Tên vật tư là duy nhất
Đơn vị tính mặc định là Cái
0 <= Phần trăm <= 100

Xây dựng trigger khi thêm mới dữ liệu vào view vw_CTDONDH với tên tg_vw_CTDONDH_Them. Trong đó cần kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ

Số đặt hàng phải có trong bảng DONDH
Nếu mã vật tư không có trong bảng VATTU thì thêm mới mã vật tư, tên vật tư vào bảng VATTU, mặc định đơn vị tính là Cái và phần trăm là 10
Bộ số đặt hàng và mã vật tư phải chưa có trong CTDONDH
Số lượng đặt > 0

Xây dựng trigger khi xóa dữ liệu trong view vw_VatTu với tên tg_ vw_VatTu_Xoa. Trong đó cần kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ

Không có chi tiết đặt hàng trong bảng CTDONDH
Không có chi tiết nhập trong bảng CTPNHAP
Không có chi tiết xuất trong bảng CTPXUAT
Không có chi tiết tồn kho trong bảng TONKHO

Xây dựng trigger khi xóa dữ liệu trong view vw_PNHAP với tên tg_ vw_PNHAP_Xoa. Trong đó cần kiểm tra không có chi tiết nhập hàng trong bảng CTPNHAP, nếu kiểm tra hợp lệ thì:

Cho phép xoá phiếu nhập
Sau khi xoá phiếu nhập, nếu đơn đặt hàng đã hết phiếu nhập thì xoá đơn đặt hàng đó và các chi tiết đặt hàng

Xây dựng trigger khi sửa dữ liệu trong view vw_VatTu với tên tg_vw_VatTu_Sua. Trong đó cần kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ

Mã vật tư không được sửa
Tên vật tư là duy nhất
Đơn vị tính mặc định là Cái
0 <= Phần trăm <= 100

Xây dựng trigger khi sửa dữ liệu trong view vw_CTDONDH với tên tg_vw_CTDONDH_Sua. Trong đó cần kiểm tra các ràng buộc dữ liệu phải hợp lệ

Số đặt hàng và mã vật tư không được sửa
Số lượng đặt >= Tổng số lượng nhập các vật tư nhập của đơn đặt hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *