Sql Server

Tạo lập CSDL quan hệ có các thành phần chính như: bảng (table), ràng buộc toàn vẹn (constraint), bảng ảo (view), …
Thực hiện các câu truy vấn chọn lọc mẩu tin từ bảng, thống kê dữ liệu, cập nhật dữ liệu trong bảng
Lập trình với CSDL bằng ngôn ngữ T-SQL

Trigger loại FOR

Trình bày các khái niệm về trigger Giới thiệu các thao tác đối với trigger (thêm mới, xóa, chỉnh sửa nội dung) Giới thiệu một số vấn đề trong quá trình xây dựng trigger để kiểm tra ràng buộc dữ liệu Giới thiệu một số vấn đề trong quá trình …

Chi tiết

Trigger loại INSTEAD OF

Tạo view có tên vw_VatTu bao gồm các thông tin sau: mã vật tư, tên vật tư, đơn vị tính, phần trăm Tạo view có tên vw_CTDONDH bao gồm các thông tin sau: số đặt hàng, mã vật tư, tên vật tư, số lượng đặt Tạo view có tên vw_PNHAP …

Chi tiết

Bài tập tổng hợp Trigger

Xây dựng hàm tên Fn_DGXTB() trả về đơn giá xuất trung bình của các vật tư. Sử dụng hàm vừa tạo để cài đặt cho ràng buộc toàn vẹn DEFAULT trên cột đơn giá xuất trong bảng CTPXUAT Sửa lại trigger tg_vw_CTDONDH_Sua: sử dụng hàm Fn_TongNhap(@SoDH, @MaVtu) trả về tổng …

Chi tiết