Bài tập tổng hợp Trigger

Xây dựng hàm tên Fn_DGXTB() trả về đơn giá xuất trung bình của các vật tư. Sử dụng hàm vừa tạo để cài đặt cho ràng buộc toàn vẹn DEFAULT trên cột đơn giá xuất trong bảng CTPXUAT

  1. Sửa lại trigger tg_vw_CTDONDH_Sua: sử dụng hàm Fn_TongNhap(@SoDH, @MaVtu) trả về tổng số lượng đã nhập của vật tư theo số đặt hàng để kiểm tra:
  2. Số lượng đặt >= Tổng số lượng nhập các vật tư nhập của đơn đặt hàng
  3. Xây dựng hàm tên Fn_DaNhapDu(@SoDH) trả về 1 nếu đơn đặt hàng đã nhập đủ hàng, ngược lại thì trả về 0
  4. Xây dựng hàm tên Fn_NgayDatHang(@SoDH) trả về ngày đặt hàng của số đặt hàng
  5. Sửa lại tg_PNHAP_Them: sử dụng hàm Fn_DaNhapDu(@SoDH) và hàm Fn_NgayDatHang(@SoDH) để kiểm tra:
  • Số đặt hàng phải có trong bảng DONDH
  • Số đặt hàng chưa nhập đủ hàng
  • Ngày nhập hàng phải sau ngày đặt hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *